Pražské filmové prázdniny 2015

Společnost Přátel Animace a Filmu – SPAFi, o.s. pořádá již pátý ročník příměstského denního tábora Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Tábor bude probíhat od 11. do 24. července, denně mezi 9:00 a 18:00 hodinou v Praze, ve školícím centru SPAFi a areálu Strahovských vysokoškolských kolejí i přilehlých sportovních zařízení. Jedná se již o 5. ročník úspěšného projektu. Letos chceme nabídnout více odborných zážitků z filmového a televizního prostředí, ke kterým se běžně člověk nedostane a v případě velkého zájmu i druhý turnus během prázdnin.

 

 

Během prázdninového filmového soustředění budou mít účastníci možnost se seznámit s filmovým prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu, vyzkoušet si různorodé aktivity, včetně výuky a aplikace postprodukčních programů a tím smysluplně vyplnit volný čas o prázdninách.

Díky zkušeným lektorům akademie SPAFi a našim rozsáhlým kontaktům ve světě filmu jsme schopni zajistit výjimečnou kvalitu vzdělávacích aktivit a zároveň účastníkům soustředění nabídnout zajímavou a zábavnou formu trávení volného času. Formou hry a soutěže bude dětem sdělováno mnoho informací o české filmové tvorbě, českém videoherním průmyslu, ale i o světové tvorbě v nových médiích. Pro účastníky Pražských Filmových Prázdnin zorganizujeme návštěvu Barrandovských filmových studií, filmových klubů, a také nabídneme možnosti pohybového vyžití díky vynikající lokalitě naší filmové školy na Strahově.

 

pfpweb01

Další část náplně programu budou tvořit besedy s herci, kaskadéry, filmovými tvůrci a maskéry, promítání filmů spojená s názorným výkladem a popisem jednotlivých prvků postprodukčního procesu či výroby triků a speciálních efektů. Veškeré tyto aktivity organizujeme ve vlastních prostorách akademie – vybaveném filmovém studiu, učebnách, klubovně a promítacím sále.

 

pfpweb05

Kromě zábavy se dospívající zúčastní praktické části výuky, což je široké spektrum speciálně rozvíjejících cvičení, která se zaměřují především na posílení jejich komunikačních schopností včetně znalostí angličtiny a práce v týmech. Všichni účastníci se zapojí do jednotlivých výrobních rolí, kde pod vedením lektorů natočí studentský krátký film či video artklip. Každý bude mít možnost si vyzkoušet filmovou technologii k natáčení svých vlastních krátkých filmů ve skupinkách po několika účastnících. Poté se společně s vyučujícími budou věnovat postprodukci natočeného materiálu – střihu, nazvučení filmu, a vyzkouší si také dabing do jiného jazyka, atd.

Výtvory z minulého ročníku v rámci zadání reklamního spotu na Pražské Filmové Prazdniny, vytvořili produkční týmy Roberto & Friends Production a Doublecore Studios:

 https://www.youtube.com/watch?v=4ti_TMQODFc&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=IsdNYTqCdek

Zbylou část programu pak zajišťuje teambuildingová agentura Adventure, organizující zábavu nevšedními hrami a soutěžemi. Aktivity jsou zaměřené na celou škálu znalostí a dovedností (postřeh, paměť, rychlost, výdrž, logické myšlení atd.), snažíme se tak dosáhnout rovnováhy, aby tak každý měl šanci v něčem vyniknout. Spolupracujeme s Adventure již několik let a účastníci PT jsou vždy nadšeni. Díky množství rozličných doplňků jsou hry vždy zajímavé a nezůstávají stereotypní.

 

pfpweb09

Denní rozvrh:

9.00 – 9.30 – příchod (ranní program)

9.30 – 10.45 – hlavní program

10.45 – 11.00 – svačina

11.00 – 12:30 – pokračování hlavního programu

12.30 – 13.30 – oběd

13.30 – 14.00 – polední odpočinkový program

14.00 – 16.00 – hlavní program

16.00 – 16.15 – svačina

16.15 – 18.00 – večerní program

Vzhledem k organizaci exkurzí ve filmovém a televizím prostředí je změna programu v rámci běhu PT předem vyhrazena, předem děkujeme za pochopení.

Závazná přihláška ke stažení zde!

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na spafi@spafi.org , případně poštou na adresu: SPAFi Animation Academy, Olympijská 2/1912, 169 00, Praha 6  Strahov.

Prohlášení:
• Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o sportovních aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora.
• Prohlašuji, že dítě bude respektovat táborový řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora
• Uděluji souhlas s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci občanského sdružení SPAFi (např. v kronikách, na internetu, atp.)

Táborový řád:
• Účastníci tábora nesmí opustit příměstský tábor nebo odejít bez řádného omluvení a výslovného souhlasu vedoucích.
• Účastníci tábora se budou řídit jen pokyny vedoucích a plně je respektovat.
• Účastníci tábora se budou řídit pravidly a zásadami slušného chování. V případě narušování kázně, pořádku a stanoveného táborového řádu budou okamžitě vyloučeni bez náhrady na vrácení peněz. O tomto stavu bude informován rodič telefonicky.
• Účastníci, kteří se nedostaví do 9:30, musí být omluveni ústně nebo telefonicky rodičem, pokud možno den předem.
• Účastníci tábora nesmí u sebe přechovávat žádné předměty s ostrými hroty, nože, nůžky, pilníky atd.
• Účastníci si ručí sami za donesené cenné předměty, proto je nedoporučujeme nosit.
• Používání mobilních telefonů bude během dílčích aktivit programu zakázáno. Pro kontakt s dítětem můžete využít telefonní čísla uvedená v kontaktu na občanské sdružení SPAFi.
• Účastníci tábora dále nesmí u sebe přechovávat či požívat alkoholické nápoje nebo omamné a toxické látky, kouření je také zakázáno.
• Účastníci plně respektují a dodržují program během výletních a společenských akcí.

V ceně příměstského tábora je obsaženo: Pedagogický dozor, program, dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den (voda se šťávou), náklady na výlety a exkurze mimo jízdenek MHD, úrazové pojištění na tábory (u ČP), materiál na filmové a výtvarné činnosti, odměny.

V případě potranovinových alergií dítěte prosíme o zaslání jejich seznamu dle platných směrnic včetně číselného označení spolu s přihláškou. Jakákoliv jiná zdravotní omezení mimo Prohlášení prosím konzultujte před odesláním přihlášky individuálně.

Storno podmínky – doba zrušení před zahájením a výše storno poplatku:

14 dní – 10% z celkové částky

7 dnů – 25% z celkové částky

2 dny – 50% z celkové částky

1 den – 100 % z celkové částky

V případě nemoci dítěte před nástupem na PT v rámci storno lhůt máte nárok na vrácení plné částky mimo administrativního poplatku ve výši 10%, pokud nahlásíte omluvu do 24 hod před zahájením plánované účasti a doložíte příslušným lékařským potvrzením.

Snažíme se vycházet co nejvíce vstříc individuálním potřebám účastníků a jejich dalšího programu v rámci PT. Na základě předešlé dohody lze upravit účast na konkrétní dny dle vyhlášeného programu a dalších aktivit účastníka. Z našich zkušeností to však doporučujeme v co nejmenší míře i vzhledem k tomu, že během PT dochází k teamové tvorbě a spolupráci na finálních výstupech, kde má každý účastník svou pevnou roli. Ideální je absolvování alespoň jednoho celého týdne PT.

Jsme přesvědčeni, že Pražské Filmové Prázdniny jsou projektem, který pomáhá vyhledávat nové talenty, rozvíjí je a inspiruje, a tím významnou měrou zvyšuje kvalitu budoucí české filmové tvorby.

 

pfpweb12

Facebook:  https://www.facebook.com/events/392081737642537/

Minulé ročníky:

2014  http://www.spafi.org/news/events/cs-pfp-fotoreport-1-a-2-turnus/

2013

2012

2011

 

Leave a Reply