Digitální dovednosti – kroužek pro děti

 

Termín kurzu:

září – prosinec 2015

Partneři kurzu:

Cena / rozsah:

zdarma / 40 hod       

Autodesk

Vyučované produkty:        

Autodesk, WIX, freeware

ceny jsou uvedeny včetně DPH

Obtížnost:

Začátečníci

 


 

 Jak se na kurz přihlásit?

 

• Pošlete přihlášku na e-mail adresu  [email protected] 

 

Kroužek probíhá dvakrát měsíčně vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin. Je zaměřen na děti ve věku mezi 13 – 18 roky.

 

Věnujeme se především práci s novými médii a jejichy využívání při grafické či umělecké tvorbě. Nejsou nutné žádné speciální dovednosti kroužek je otevřen všem kdo mají zájem o digitální a nová média. Základem kroužku je práce s 3D softwarem Autodesk Maya, v kombinaci s ostaními freeware grafickými softwary dostupné na internetu.

 

Prohlášení:
• Odesláním přihlášky na kroužek potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během kroužku, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o produkčních a uměleckých aktivit, konaných na vybraném kroužku. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora.
• Prohlašuji, že dítě bude respektovat řád kroužku a pokyny lektorů. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během kroužku.
• Uděluji souhlas s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činností kroužku, dále s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci občanského sdružení SPAFi (např. v kronikách, na internetu, atp.)

 

Táborový řád:
• Účastníci kroužku nesmí opustit příměstský tábor nebo odejít bez řádného omluvení a výslovného souhlasu vedoucích.
• Účastníci kroužku se budou řídit jen pokyny lektorů a plně je respektovat.
• Účastníci kroužku se budou řídit pravidly a zásadami slušného chování. V případě narušování kázně, pořádku a stanoveného řádu budou okamžitě vyloučeni. O tomto stavu bude informován rodič telefonicky.
• Účastníci, kteří se nedostaví do 18:30, musí být omluveni ústně nebo telefonicky rodičem, pokud možno den předem.
• Účastníci kroužku nesmí u sebe přechovávat žádné předměty s ostrými hroty, nože, nůžky, pilníky atd.
• Účastníci si ručí sami za donesené cenné předměty, proto je nedoporučujeme nosit.
• Používání mobilních telefonů bude během dílčích aktivit programu zakázáno. Pro kontakt s dítětem můžete využít telefonní čísla uvedená v kontaktu na občanské sdružení SPAFi.
• Účastníci kroužku dále nesmí u sebe přechovávat či požívat alkoholické nápoje nebo omamné a toxické látky, kouření je také zakázáno.
• Účastníci plně respektují a dodržují program během výletních a společenských akcí.

 

18:00 – 18:45

Výuka

18:45 – 18:55

Přestávka

18:55 – 19:40

Výuka

19:40 – 20:00

             Cvičení

 

Závazná přihláška ke stažení zde!

 

Podepsanou Závaznou přihlášku odešlete na e-mail:   [email protected]

 

Kde nás najdete:

 

Bus 176 (Koleje Strahov), Bus 143, 149, 217 (Stadion Strahov)

 

SPAFi Animation Academy Olympijská 2/1912 169 00, Praha 6 – Strahov

 

 

Comments are closed.